• Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
  • 01/896 32 00
  • info@kgz-litija.si

Odkup

 

Ena od treh temeljnih dejavnosti zadruge je odkup kmetijskih pridelkov, v glavnem mleko in goveja živina, v manjši meri tudi les, zelenjava, sadje in produkti lokalnih kmetij.

Gre za dejavnost, ki ima najdaljšo tradicijo v zadrugi in je temeljno vodilo zadružnih odnosov. Začetki odkupa so bili sistemsko (državno) regulirani, danes pa je sodelovanje med člani in zadrugo medsebojno koristno za obe strani.

Z organizacijo odkupa zadruga svojim članom omogoča plasiranje njihovih kmetijskih produktov na trg ter jim zagotavlja redno plačilo za oddane produkte.

Govedoreja in prireja mleka predstavljata pomembno kmetijsko panogo na področju litijske zadruge, saj je na tem področju veliko število manjših kmetij. Najpomembnejša produkta sta mleko in goveje meso.

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija letno odkupi 7,8 miljonov litrov mleka. Zadruga mleko prodaja preko združenja Mlekop, ki je bilo ustanovljeno za skupno trženje mleka in drugo poslovno sodelovanje. Količine odkupljenega mleka se povečujejo, vendar število proizvajalcev mleka z leti pada.

Zadruga letno od svojih članov in okoliških kmetov odkupi tudi približno 1.000 glav goveje živine. Vsem zainteresiranim rejcem je omogočila vključitev v skupinsko certificiranje po shemi »Izbrana kakovost Slovenije.« S pridobljenim certifikatom rejci pri prodaji izkazujejo višjo kvaliteto in slovenski izvor prodanega mesa.

Odkup lesa, zaradi krize v slovenski lesnopredelovalni industriji, teče v sodelovanju s sosednjo Kz Izlake.

Peter SAVŠEK

odkup
 
01 89 63 252 041 316 116
 Odkup
 Odkup

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (UKREP 13)

Cilj

Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD).

Upravičenci

Plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih OMD.

Opis

Podpora v okviru ukrepa 13 (ukrep OMD) se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območju OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju kakor izven teh območjih.

Govorimo torej o izravnalnem plačilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnosti rabi kmetijskih zemljišč.

Ukrep se deli na tri podukrepe:

  • Izplačilo nadomestil v gorskih območjih (podukrep 13.1),
  • Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep 13.2),
  • Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami (podukrep 13.3).

Slovenija je pri določitvi območij OMD v okviru tega ukrepa uporabila območja iz programskega obdobja 2007-2013. V okviru reforme OMD bo Slovenija opredelila novo razmejitev območij, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve.

Podpora

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na hektar.

Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primerjavi s kmetovanjem izven območij OMD.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.

 

Dobrobit živali (UKREP 14)

Cilj

Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Upravičenci

Upravičenci do plačil iz ukrepa 14 (ukrep DŽ) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so aktivni kmetje, se prostovoljno vključijo v ukrep DŽ in izpolnjujejo predpisane pogoje.

Glavne aktivnosti

Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Podpora

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na GVŽ. Plačila krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni dohodek zaradi prevzetih obveznosti iz ukrepa DŽ.

 

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 - (PODUKREP 3.1)

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 - izbrana kakovost govedo (Podukrep 3.1)

Povzetek

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Glavne dejavnosti

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

Cilji

  • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

Pričakovani rezultati

  • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje.Preberite več na: www.gzs.si

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 - 2020
Program razvoja podeželja Izbrana kakovost