• Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
  • 01/896 32 00
  • info@kgz-litija.si
 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V MEHANIZACIJO ZA ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV«

JAVNI RAZPIS

28. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NALOŽBA V MEHANIZACIJO ZA ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV«, ki jo bo izvedla KGZ LITIJA, z.o.o., bo potekala nabava sodobne mehanizacije za obdelavo kmetijskih zemljišč. Naložba zajema nabavo predsetvenika, cisterne za gnojevko, razdelilne cevi z vlečnimi lemeži za cisterno za gnojevko in dveh kladivnih mulčerjev. Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je posodobitev ključnih segmentov mehanizacije na kmetijskem gospodarstvu in nadgradnja nabora opreme. Nova sodobna mehanizacija bo pomagala pri povečanju produktivnosti, zmanjšanju stroškov in dvigu kakovosti pri pridelavi ter lažjo in hitrejšo obdelavo kmetijskih površin, zraven tega pa tudi omogočila večjo varnost pri delu in zmanjšanju emisij v ozračje. Rezultat naložbe je nova sodobna mehanizacija za obdelavo kmetijskih zemljišč, in sicer predsetvenik, cisterna za gnojevko, razdelilne cevi z vlečnimi lemeži za cisterno za gnojevko in dva kladivna mulčerja.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

http://www.skp.si/