• Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
 • 01/896 32 00
 • info@kgz-litija.si

Pogoji in pravila nagradne igre

 Pogoji in pravila nagradne igre
 

Pogoji in pravila nagradne igre

 1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je KGZ LITIJA, z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).

 

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev Facebook strani KGZ LITIJA, z.o.o..

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirani uporabniki Facebook-a,
 • so starejši od 18 let,
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
 • so všečkali FB stran KGZ LITIJA, z.o.o.,
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v KGZ LITIJA, z.o.o., ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na:
https://kgz-litija.si/novica/podrobno/5073/25844/pogoji-in-pravila-nagradne-igre

3. Način sodelovanja
Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni objavi, katero bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil na časovnici Facebook strani KGZ LITIJA, z.o.o., mora na landing page, ki bo na spletni strani KGZ LITIJA, z.o.o., objaviti odgovor na nagradno vprašanje in označiti prijatelja, kot bo definirano v posamezni nagradni igri.

 Pravila:

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z objavo komentarja pod nagradno objavo na časovnici Facebook strani KGZ LITIJA, z.o.o.. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani KGZ LITIJA, z.o.o..
Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook strani https://www.facebook.com/KGZ

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook strani KGZ LITIJA, z.o.o. in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Facebook strani KGZ LITIJA, z.o.o., ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, - kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine
Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook zasebno sporočilo Facebook strani KGZ LITIJA, z.o.o.. Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence),
 • objave nagrajencev na spletni strani in Facebook strani organizatorja (velja samo za nagrajence).

8. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani KGZ LITIJA, z.o.o.. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani KGZ LITIJA, z.o.o.. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Litija, 28.09.2022, KGZ LITIJA, z.o.o.