• Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
  • 01/896 32 00
  • info@kgz-litija.si

Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (UKREP 13)

Cilj

Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD).

Upravičenci

Plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih OMD.

Opis

Podpora v okviru ukrepa 13 (ukrep OMD) se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območju OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju kakor izven teh območjih.

Govorimo torej o izravnalnem plačilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnosti rabi kmetijskih zemljišč.

Ukrep se deli na tri podukrepe:

  • Izplačilo nadomestil v gorskih območjih (podukrep 13.1),
  • Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep 13.2),
  • Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami (podukrep 13.3).

Slovenija je pri določitvi območij OMD v okviru tega ukrepa uporabila območja iz programskega obdobja 2007-2013. V okviru reforme OMD bo Slovenija opredelila novo razmejitev območij, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve.

Podpora

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na hektar.

Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primerjavi s kmetovanjem izven območij OMD.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.

 

Dobrobit živali (UKREP 14)

Cilj

Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Upravičenci

Upravičenci do plačil iz ukrepa 14 (ukrep DŽ) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so aktivni kmetje, se prostovoljno vključijo v ukrep DŽ in izpolnjujejo predpisane pogoje.

Glavne aktivnosti

Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Podpora

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na GVŽ. Plačila krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni dohodek zaradi prevzetih obveznosti iz ukrepa DŽ.

 

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 - (PODUKREP 3.1)

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 - izbrana kakovost govedo (Podukrep 3.1)

Povzetek

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Glavne dejavnosti

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

Cilji

  • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

Pričakovani rezultati

  • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje.Preberite več na: www.gzs.si

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 - 2020
Program razvoja podeželja